Aziziye Mah. Güvenlik Cad., Andrey Karlov Sok. No:20 Çankaya/ANKARA

03124402520
bilgi@dafne.com.tr